ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κύριο μέλημά μας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από: Τη γνωριμία με τον εαυτό του, την επικοινωνία του με τους άλλους και την κάλυψη όλων των αναγκών του.

Βασίζεται στη διδακτική και βιωματική προσέγγιση. Σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι η ιδέα του: Προγραμματίζω – Κάνω – Αξιολογώ

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, επιδεξιότητες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, να επιλέγουν, να αποφασίζουν και τέλος να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και τους άλλους και να μάθουν να συνεργάζονται.